Organizacja i zakres współpracy Przedszkola nr 43 w Lublinie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 4 w Lublinie

ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA NR 43

Z  PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 4 W LUBLINIE

w roku szkolnym 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 6 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.   w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1597 ze zm.)

 

 1. Badania profilaktyczno-diagnostyczne gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich:
 2. a)     Ze względu na pandemię, w obecnym roku szkolnym, badania profilaktyczno-diagnostyczne nie odbywają się na terenie placówki, ale dzieci mogą skorzystać z pełnej diagnozy gotowości szkolnej w Poradni u psychologa i pedagoga oraz, gdy jest takie wskazanie, także u logopedy.
 3. b)    Na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwość zapisania się on-line poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na badania.
 4. c)     Po badaniach profilaktycznych dziecka odbywają się konsultacje indywidualne dla rodziców celem omówienia ich wyników.

 

 1. Współpraca z nauczycielami w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 2. a)     Obserwacja przez pracownika poradni na terenie przedszkola dzieci mających poważne trudności w relacjach z rówieśnikami lub we współpracy z nauczycielami odbywa się na wniosek rodziców.
 3. b)     Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna dzieci na terenie poradni odbywa się za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego dziecka. Diagnoza może dotyczyć oceny poziomu rozwoju, uzdolnień, a także zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci z każdej grupy wiekowej uczęszczających do przedszkola.
 4. c)   Wydawanie informacji o badaniach, opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczeń o indywidualnym nauczaniu lub o kształceniu specjalnym (z wyjątkiem dzieci z poważnymi dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz ze spektrum autyzmu, dla których orzeczenia mogą wydawać jedynie poradnie specjalistyczne wskazane przez kuratorium).
 5. d)      Terapia logopedyczna, pedagogiczna lub psychologiczna na terenie poradni prowadzona jest za zgodą lub na wniosek rodziców. W przypadku braku możliwości objęcia pomocą wszystkich potrzebujących dzieci udzielane są informacje o innych placówkach świadczących bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 6. e)     Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wsparcie merytoryczne i pomoc nauczycielom w  opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem prowadzone są przez cały rok szkolny na wniosek nauczycieli.
 7. f)     W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wspiera nauczycieli pedagog poradni.
 8. g)      Każdy nauczyciel ma możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego w formie porady na terenie poradni. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca osoby zgłaszającej się oraz omawianego problemu.
 9. h)     Szkolenia dla rady pedagogicznej prowadzone są na wniosek i na temat zaproponowany przez dyrektora przedszkola- w zależności od możliwości i aktualnych obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią.

 

 1. Współpraca w zakresie wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:
 2. a)     Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka do oraz zachęcają do współpracy z Poradnią.
 3. Udzielanie informacji o dziecku znajdującym się pod opieką przedszkola i poradni, ochrona danych osobowych:
 4. a)     Rodzic, który składa wniosek o badanie dziecka w poradni powinien dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem.
 5. b)     Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię lub orzeczenie
  z nauczycielem, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do przedszkola.
 6. c)      Informacje dotyczące realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach może przekazywać pracownikowi poradni dyrektor przedszkola lub nauczyciel. Pracownicy poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom (różne formy terapii i stymulacji rozwoju) mogą omówić funkcjonowanie dziecka z nauczycielami lub dyrektorem, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.
 7. d)     Pracowników poradni i przedszkola obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych a wyniki obserwacji i diagnozy oraz informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej przekazywane są jedynie za zgodą rodziców.

 

 1. Zasady korzystania z oferty poradni, sposób kontaktu:
 2. a)     Zapotrzebowanie na pomoc ze strony poradni może zgłaszać dyrektor przedszkola lub nauczyciele osobiście, telefonicznie lub pisemnie na niżej podane adresy mailowe pracowników poradni.
 3. b)   W celu skorzystania z porady pracowników poradni rodzice dzieci także mogą kontaktować się telefonicznie lub pisemnie korzystając z adresów mailowych pracowników poradni podanych niżej.
 4. c)     Terminy wizyt pracowników poradni w przedszkolu ustalane są
  z inicjatywy dyrektora przedszkola lub nauczycieli w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy.
 5. d)      Zakres i częstotliwość wymienionych zadań zależy od zapotrzebowania przedszkola oraz możliwości kadrowych Poradni.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za współpracę:

Ze strony przedszkola:

Dyrektor: mgr Barbara Nawrocka

Nauczyciel: mgr Małgorzata Wrona

 

Ze strony poradni:

Psycholog: Antonina Gutowska (antonina.gutowska@zp2.lublin.eu)

Pedagog:   Magdalena Ochal (mail: magdalena.ochal@zp2.lublin.eu)

Logopeda: Katarzyna Opoka (mail:katarzyna.opoka@zp2.lublin.eu)

Pełniąca obowiązki Dyrektora Poradni: mgr Ewa Bartos

 

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

 1. Żołnierzy Niepodległej 1

20-078 Lublin

 

Kontakt telefoniczny z Poradnią: 81 532 48 22

(po godzinach pracy sekretariatu nr wewnętrzny 30 lub 21)

Godziny pracy sekretariatu poradni:

poniedziałek,      8:00 – 17:00

wtorek, środa       8:00 – 15:00

czwartek              8:00 – 17:00

piątek                   8:00 – 15:00

Wrzesień 2022
M T W T F S S
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Aktualne grupy

Archiwalne grupy