Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kreatywnym „W świecie czuciowych wrażeń”

Serdecznie zapraszamy wszystkich NAUCZYCIELI i RODZICÓW do wzięcia udziału

w Ogólnopolskim Konkursie Kreatywnym  „W świecie czuciowych wrażeń”

pod Honorowym Patronatem:

 

 

 

Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem Konkursu jest Przedszkole nr 43 w Lublinie
 • Konkurs skierowany jest do NAUCZYCIELI i RODZICÓW
 • Zadaniem Uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie techniką dowolną zabawki sensorycznej stymulującej zmysł dotyku

CELE KONKURSU

 • Uświadomienie, że nie tylko profesjonalne pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami;
 • Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec osób z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni;
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji związanych z chęcią pomocy innym;
 • Budowanie postaw empatycznych;
 • Stwarzanie okazji do dzielenia się z innymi swoim talentem;
 • Wykorzystanie prac konkursowych do zabaw i zajęć z elementami  integracji sensorycznej

WARUNKI OGÓLNE
Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Każdy z Uczestników może wykonać dowolną ilość prac konkursowych;
 • Praca powinna być trwała, nie powinna zniszczyć się pod wpływem użytkowania;

 • Uczestnicy mogą użyć do przygotowania zabawek dowolnych, ale bezpiecznych dla dzieci materiałów;
 • Do zabawki sensorycznej prosimy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą placówki, telefonem kontaktowym oraz e-mailem;
 • Prace prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Przedszkole nr 43

 1. Skautów 11A, 20-055 Lublin

z dopiskiem: Konkurs „W świecie czuciowych wrażeń”;

 • Termin dostarczenia prac upływa 1 grudnia 2023 r.;
 • Niezależne Jury będzie oceniać prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: wpływ zabawki na stymulację zmysłu dotyku; oryginalność, trwałość i estetykę wykonania;
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2023 r. na stronach internetowych Przedszkola nr 43 w Lublinie oraz Bliżej Przedszkola;
 • Prace biorące udział w konkursie pozostają w naszej placówce i będą wykorzystywane w bezpośredniej pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia

w zakresie integracji sensorycznej;

 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. Administratorem tych danych jest Przedszkole nr 43 w Lublinie. Dane autorów: imię, nazwisko, będą publikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 43 i Bliżej Przedszkola oraz w czasie wystawy w przedszkolnym holu;
 • Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu;
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia
Zwycięzcy – zdobywcy miejsc od I do III otrzymają nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie

i życzymy wielu wspaniałych pomysłów!

 

Katarzyna Małek, Małgorzata Wrona, Izabela Sabik

 

Załącznik 1

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych w ramach

Ogólnopolskiego Konkursu Kreatywnego

„W świecie czuciowych wrażeń”

organizowanego przez Przedszkole Nr 43, ul. Skautów 11 a, 20-055 Lublin

Proszę wybrać oświadczenia, które chce Pani/Pan złożyć, poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. Pole dotyczące upubliczniania danych osobowych oraz wizerunku są polami nie mającymi wpływu

 na możliwość uczestnictwa w konkursie.

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych (imię i nazwisko)   …………………………………………………………………….…. w zakresie niezbędnym

do organizacji oraz przeprowadzenia konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z:

☐ regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki

☐ klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

☐ Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola Nr 43 w Lublinie oraz czasopisma Bliżej Przedszkola

 

 

 

…………………………………………………

(miejscowość i data, czytelny podpis nauczyciela )

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe gromadzone w związku z organizowanym konkursem pt. „W świecie czuciowych wrażeń” (dalej Konkurs), a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu jest Dyrektor Przedszkola nr 43; dane adresowe: ul. Skautów11a, 20-055 Lublin.

2)   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: iod@lco.lublin.eu; lub pisemnie na adres Administratora danych Przedszkola nr 43, ul. Skautów 11a, 20-055 Lublin.

3)   Dane osobowe (imię i nazwisko, nazwa placówki) pozyskane ( w formie metryczki dołączonej do pracy) będą przetwarzane w celu rekrutacji uczestników, organizacji,  przeprowadzenia oraz promocji Konkursu. Ponadto dane osobowe przekazane w dokumentacji rekrutacyjnej będą przetwarzane również w celach związanych z realizacją przez jednostkę obowiązku archiwizacyjnego.

4)   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6. ust.1 lit a RODO) w zakresie:

– rekrutacji, organizacji, przeprowadzenia oraz promocji (w tym publikacji listy laureatów) konkursu,

–      rozpowszechniania wizerunku w związku z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. b) obowiązek archiwizacji dokumentów wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Jednostek oświatowych miasta Lublin – zarządzenie nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. „w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin” (art. 6. ust.1 lit c RODO).

5)   Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. Brak zgody na publikację imienia i nazwiska uczestnika nie wyklucza z możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)   Odbiorcami danych osobowych jest Przedszkole Nr 43 w Lublinie (organizator Konkursu)

7)   Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

8)   Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9)   Dane będą przechowywane przez czas rekrutacji i realizacji oraz promocji Konkursu a następnie w celu archiwalnym przez okres miesiąca. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator przetwarza je do czasu zakończenia realizacji ww. celów lub do czasu wycofania zgody.

10) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych,
 2. b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 3. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 

 

Grudzień 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualne grupy

Archiwalne grupy