RODO

Inspektor Ochrony Danych(IOD):Bartłomiej Maciak

adres e-mail: iod@lco.lublin.eu

tel.814666414

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej

„RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 43; dane adresowe: ul. Skautów

11a, 20-055 Lublin.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. z którym może Pani/Pan kontaktować się we

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw

związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres

Administratora danych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 2. a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO) w związku z realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, pedagogicznych,

realizacji zajęć dodatkowych, żywienia dzici, prowadzenia dziennika zajęć Przedszkola. Przetwarzanie

danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7

września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie

informacji oświatowej oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty.

Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest

wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych

będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec dziecka;

 1. b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w

jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym promowania działalności Przedszkola oraz

osiągnięć i umiejętności dzieci np. poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków dzieci

utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących. Podanie danych na podstawie zgody jest

dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz

nie wpłynie na realizację zadań oświatowych placówki;

 1. c) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane

dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna

do wyrażenia zgody.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do

odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową

przetwarzanie danych m.in. podmiotowi świadczącemu obsługę finansową tj. Lubelskiemu Centrum

Ekonomiczno-Administarcyjnemu Oświaty, podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną tj.

Wydziałowi Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin.

 1. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać

przez czas niezbędny realizacji obowiązków Przedczkola oraz w obowiązkowym okresie

przechowywania dokumentacji powstającej w Przedszkolu, ustalonym zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 1. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się

na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w

zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.

 1. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące

prawa:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych;
 2. b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w

art. 16 RODO;

 1. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 2. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18

RODO;

 1. e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach

określonych w art. 21 RODO ;

 1. f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
 2. g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych (RODO).

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i

rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i

filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Pamiętać należy, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której

wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku

dziecka.

 

Grudzień 2023
M T W T F S S
« Nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualne grupy

Archiwalne grupy