Deklaracja dostępności - Przedszkole nr 43 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 43 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 43 w Lublinie

ul. Skautów 11A, 20-055 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2024 r.

Strona internetowa Przedszkole nr 43 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Przedszkole nr 43 w Lublinie
Strona Przedszkole nr 43 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Zapewniono opis alternatywny dla określonego zbioru zdjęć, obrazów, grafik i dokumentów w formacie pdf.
Zachowano hierarchię nagłówków dla zbiorów tekstowych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 15.01.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 15.01.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel wychowania przedszkolnego - Małgorzata Wrona, malgorzata.wrona@p43.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661606733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Przedszkole nr 43 w Lublinie ul. Skautów 11A
 • Do budynku prowadzą 2 wejściaod ul. Skautów i ul M.Ćwiklińskiej.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków dzieciecych, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak dostępu-podjazdu dla osób na wózkach .
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych .
 • Przed budynkiem niewyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego .
 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Koordynatorzy dostępności

Małgorzata Wrona