Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - Przedszkole nr 43 w Lublinie

Article heading icon

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

Procedura Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu nr 43

Organizacja i zakres współpracy Przedszkola nr 43 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 W Lublinie w roku szkolnym 2023/2024

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1798)

Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w poradni:

 1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dzieci na terenie poradni odbywa się za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego dziecka. Diagnoza może dotyczyć oceny poziomu rozwoju, uzdolnień, problemów emocjonalno-społecznych, a także zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci z każdej grupy wiekowej uczęszczających do przedszkola.
 2. Zapisu można dokonać na miejscu w sekretariacie, bądź drogą elektroniczną (link do wniosku znajduje się na stronie Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie).
 3. Poradnia wydaje informacje o wynikach badań oraz opinie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy opinie o diagnozie rozwoju dziecka.
 4. Wydaje również, po zakończeniu pełnej diagnozy i po dostarczeniu wymaganych dokumentów, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczenia o indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym i o kształceniu specjalnym (z wyjątkiem dzieci z poważnymi dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz ze spektrum autyzmu, dla których orzeczenia mogą wydawać jedynie poradnie wskazane przez kuratorium).
 5. Terapia logopedyczna, pedagogiczna lub psychologiczna na terenie poradni prowadzona jest za zgodą lub na wniosek rodziców. W przypadku braku możliwości objęcia pomocą wszystkich potrzebujących dzieci udzielane są informacje o innych placówkach świadczących bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Współpraca z nauczycielami w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Obserwacja indywidualna dziecka przez pracownika poradni na terenie przedszkola mającego poważne trudności w relacjach z rówieśnikami lub we współpracy z nauczycielami odbywa się na wniosek nauczyciela za zgodą rodziców lub na wniosek rodziców za zgodą dyrektora placówki.
 2. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wsparcie merytoryczne i pomoc nauczycielom w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem prowadzone są przez cały rok szkolny na wniosek nauczycieli.
 3. Pracownicy oferują stałe konsultacje w poradni dla psychologa, pedagoga oraz logopedy pracujących w przedszkolu, aby specjalistyczna pomoc wobec dzieci była jak najbardziej efektywna z obu stron.
 4. W rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych wspiera nauczycieli pedagog poradni.
 5. Każdy nauczyciel ma możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego w formie porady na terenie poradni. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca osoby zgłaszającej się oraz omawianego problemu.
 6. Szkolenia dla rady pedagogicznej prowadzone są na wniosek i na temat zaproponowany przez dyrektora przedszkola.

Współpraca w zakresie wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:

 1. Punkty konsultacyjne dla rodziców na terenie przedszkola organizowane są na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Prelekcje lub spotkania dla rodziców odnoszą się do zaproponowanej przez nauczycielki tematyki wynikającej z bieżących potrzeb rodziców i obserwacji dzieci.
 3. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o potrzebie przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka do oraz zachęcają do współpracy z Poradnią.
 4. Na terenie poradni odbywają się warsztaty dla rodziców „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały?” Obejmują one dziesięć spotkań raz w tygodniu (może to być grupa przedpołudniowa lub popołudniowa). Zapisy odbywają się przez cały rok w sekretariacie Poradni.

Udzielanie informacji o dziecku znajdującym się pod opieką przedszkola i poradni, ochrona danych osobowych:

 1. Rodzic, który składa wniosek o badanie dziecka w poradni powinien dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem.
 2. Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię lub orzeczenie z nauczycielem, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do przedszkola.
 3. Informacje dotyczące realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach może przekazywać pracownikowi poradni dyrektor przedszkola lub nauczyciel. Pracownicy poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom (różne formy terapii i stymulacji rozwoju) mogą omówić funkcjonowanie dziecka z nauczycielami lub dyrektorem, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.
 4. Pracowników poradni i przedszkola obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych a wyniki obserwacji i diagnozy oraz informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej przekazywane są jedynie za zgodą rodziców.

Zasady korzystania z oferty poradni, sposób kontaktu:

 1. Zapotrzebowanie na pomoc ze strony poradni może zgłaszać dyrektor przedszkola lub nauczyciele osobiście, telefonicznie lub pisemnie na niżej podane adresy mailowe pracowników poradni.
 2. Terminy wizyt pracowników poradni w przedszkolu ustalane są z inicjatywy dyrektora przedszkola lub nauczycieli w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy.
 3. Zakres i częstotliwość wymienionych zadań zależy od zapotrzebowania przedszkola oraz możliwości kadrowych Poradni.

Osoby odpowiedzialne za współpracę:

Ze strony przedszkola:

 • Nauczyciel Zastępujący Dyrektora: mgr Katarzyna Małek
 • Nauczyciel: mgr Małgorzata Wrona

Ze strony poradni:

 • Dyrektor Poradni: mgr Michał Niewiadomy (psycholog)
 • Wicedyrektor Poradni: mgr Agnieszka Wróblewska-Ściborek (psycholog)
Informacja

Specjaliści z Poradni

Psycholog: dr Antonina Gutowska (antonina.gutowska@zp2.lublin.eu)

Pedagog: mgr Magdalena Ochal (mail: magdalena.ochal@zp2.lublin.eu)

Logopeda: mgr Katarzyna Opoka (mail:katarzyna.opoka@zp2.lublin.eu)

Adres poradni:

Zespół Poradni nr 2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

ul. Żołnierzy Niepodległej 1, 20-078 Lublin

Kontakt do Poradni:

Kontakt telefoniczny: 81 532 48 22

(po godzinach pracy sekretariatu nr wewnętrzny 30 lub 21)

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek, 8:00 – 17:00

wtorek, środa 8:00 – 15:00

czwartek 8:00 – 17:00

piątek 8:00 – 15:00

Zespół Aspergera- przydatne informacje